Úvodní strana » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky CA PANDA TRAVEL s.r.o.

1.Přihlášení na zájezd

Klient je zařazen do zájezdu a smlouva mezi ním a CA je uzavřena vyplněním a podepsáním závazné přihlášky a zaplacením zálohy,nebo zájezdu. Svým podpisem na přihlášce zákazník stvrzuje , že se seznámil se smluvními podmínkami CA, uznává je a souhlasí s nimi. CA si vyhrazuje oznámit , před potvrzením přihlášky změny údajů uvedených v nabídce služeb. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce a v nabídce odlišují, jsou závazné údaje uvedené na Závazné přihlášce. Obdržíme-li přihlášku po obsazení zájezdu,bude klientovi přednostně nabídnut jiný termín,nebo okamžitě vrácena celá zaplacená částka.Účastník mladší 18 let (necestuje-li s rodiči) přiloží k přihlášce souhlas rodičů,nebo zákonných zástupců.Za jejich finanční závazky odpovídá dospělá doprovázející osoba. Osoby mladší 15 let musí mít zajištěn navíc doprovod a dohled dospělého účastníka.

Zákazník může platit následujícími způsoby:

 

1. Složenkou typ A,následující instrukce:

-název účtu adresáta-Panda Travel s.r.o.,Nové Sady 988/2,Brno,60200

-název peněžního ústavu- Česká Spořitelna

č.ú - 4356765379 / 0800

 

2. Převodem z bankovního účtu na účet Panda Travel.

Poukazy na zájezd budou rozesílány 15-7 dní před odjezdem po doplacení plné ceny zájezdu.Doplatek plné ceny zájezdu musí být uhrazen 30 dnů před odjezdem zájezdu.V případě,že klient včas nezaplatí celou cenu zájezdu je CA oprávněna od smlouvy okamžitě odstoupit a to i bez poskytnutí jakékoliv dodatečné lhůty k zaplacení.Právo CA odstoupit od smlouvy trvá do té doby,dokud klient nezaplatil celou cenu zájezdu.V takovém případě vrátí CA klientovi ceny zájezdu,kterou již zaplatil po odečtení smluvní pokuty,jejíž výše se rovná stornovacím poplatkům dle čl.4 těchto podmínek (výše je odvozena od doby,kdy došlo k odstoupení.

 DŮLEŽITÉ!!!!

a) Při všech platbách složenkou uvádějte do kolonky variabilního symbolu číslo zájezdu,nebo přidělený variabilní symbol.

b) Při platbě z účtu uveďte jako variabilní symbol číslo zájezdu a zašlete nám avízo tj. zprávu,ve které bude uvedeno,ze kterého účtuje platba převedena,název účtu,částka,jména účastníků,za které je platba hrazena a název zájezdu.Při nedodržení těchto podmínek je velmi nesnadné zjistit o jakou platbu se jedná.

c) Bude-li za Vás platit podnik,sdělte nám písemně předem název podniku,jména osob,č.zájezdu za který je platba hrazena.

Složenka Typ A-následující instrukce:

-název účtu adresátá

Panda Travel s.r.o.,Nové Sady 988/2,Brno,60200

-název peněžního ústavu:

česká Spořitelna,číslo účtu: 4356765379/0800

variabilní symbol -č.zájezdu

specifický symbol-rodné číslo

2) Bližší specifikace zájezdů

Ke každému zájezdu obdrží klient bližší propozice daného zájezdu,které obsahují náležitosti dle zákona 159/1999 Sb.(specifikace dopravy,ubytování,trasy apod.)a upřesnění rozsahu služeb zahrnutých v ceně zájezdu.Ceny zájezdů jsou kalkulovány ke dni tisku na web.stránkách. CA si vyhrazuje právo jejích změn v případě změny kurzu o více než 10%.Zákonů a vyhlášek upravujících podnikání v cestovním ruchu a mezinárodní přepravě,případně změny jiných okolností ovlivňujících cenu zájezdu.Pokud dojde ke zvýšení ceny zájezdu o více než 10% má klient právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Klient nemá nárok na další náhrady. Neodstoupí-li ve lhůtě vyznačené  na oznámení o navýšení ceny je povinen uhradit rozdíl ceny.

3) Zodpovědnost a pojištění

a) Klient se zúčastňuje zájezdu na vlastní zodpovědnost.Je si vědom svého zdravotního stavu,fyzických a jiných schopností (např. plaveckých,orientačních,lezeckých aj.) a bude dbát,aby své síly nepřecenil.

b) Pojištění

Zájezdy,které mají  komplexní pojištění  v ceně,mají tuto informaci uvedenou v odstavci,,cena zájezdu zahrnuje ".Pokud v odstavci ,,cena zahrnujeˇ není pojištění uvedeno,cena zájezdu komplexní pojištění neobsahuje.Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.Toto pojištění si musí opatřit sám.

 4.Smluvní pokuta (stornovací poplatek)

Při odřeknutí zájezdu účtuje CA smluvní pokutu.

-90 a více dní před odjezdem zájezdu  300 kč

-89-60 dní před odjezdem  10% z ceny zájezdu

-59-30 dní před odjezdem  50% z ceny zájezdu

-29-20 dní před odjezdem  60% z  ceny zájezdu

-19-7 dní před odjezdem 80% z ceny zájezdu

-6 a méně před odjezdem ,při nedostavení se k odjezdu ,nebo při přerušení části  na zájezdu ze strany účastníka -100% z ceny zájezdu tzn.účastník ztrácí nárok na vrácení úhrady.Pro stanovení výše  stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna!!! Stornovací poplatek se neplatí u autobusových zájezdů v případě najde-li  účastník za sebe náhradníka. Vyúčtování storna a vrácení úhrady služeb podle zrušené přihlášky  s odečtenými stornopoplatky provede CA nejpozději do 35 dnů od storna.

 

 5.Další ustanovení

a) Každý účastník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a zákonů dané země.Veškeré náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nese klient.

b) Vedoucí odpovídá za dodržení programu zájezdu.Změna je povolena pouze v případě objektivních příčin (nepříznivé počasí,přírodní,nebo dopravní kalamita na trase zájezdu apod.) Změna pořadí navštívených míst není považována za závažnou změnu (důvod k reklamaci) CA neodpovídá za nedodržení programu z důvodu vyšší moci (např. stávky lodních přepravců,nepříznivé povětrnostní podmínky,mořské bouře,povodně atd.)

c) CA má právo v případech ,které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů,dopravců,malého počtu přihlášených klientů  apod.) zrušit  zájezd ,přesunout termín zájezdu,upravit cenu.V případě zrušení zájezdu v zákonné lhůtě 21 dní před odjezdem vrátí CA klientovi neprodleně zaplacenou cenu.Na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů nemá klient nárok.CA má právo posunout čas odjezdu ( a příjezdu) o 24 hodin.

d) CA neručí za případné zpoždění  a upozorňuje  na možnost jeho vzniku z technických důvodů,z důvodů nepříznivého počasí.Cestující musí při plánování přípojů,dovolené,obch.termínů apod.brát v úvahu možnost výrazného zpoždění.CA neručí za škody,které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění.

e) CA nenese odpovědnost za škody vyplývající pro klienta ze změn sjednaných služeb,pokud k těmto změnám došlo zaviněním.které lze přičíst klientovi,zaviněním třetí strany a to v případě,jsou-li  tyto změny nepředvídatelné,nebo nevyhnutelné.

f) Místa v autobuse jsou přidělována podle pořadí přihlášek.

g) Každému klientovi doporučujeme zkontrolovat platnost pasu ( pozor-do některých zemí musí být delší než 6 měsíců po návratu) a aby si pas v cizině bedlivě střežil,protože ztrátu dokladů nese veškerou odpovědnost sám (včetně nákladů za případnou zpáteční cestu).

h) Zákazník je povinen si zajistit platné cestovní doklady včetně víz  a dalších náležitostí .(A nehradí tyto služby a doklady poplatky v případě zrušení zájezdu z důvodů,které nemohla ovlivnit ( nestabilní politická situace,životní pohroma aj.)

i) Nedoporučujeme brát na zájezd cenné věci,šperky.CA nenese  odpovědnost za jejich odcizení.

j)Vstupné do objektů,lodičky,mhd,trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu,pokud není v odstavci ,,cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

k) Veškeré reklamace jsou přijímány do 1.měsíce po návratu ze zájezdu .Pro účinné řešení problémů prosíme o podání reklamace co nejdříve popř. na místě pobytu v průběhu zájezdu.Zákazník provede na místě zápis, který podepíše pracovník CA.Bez zápisu nebude reklamace přijata.Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen CA nejpozději do 30ti dnů od data podání reklamace.

 

6. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím,aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené ve smlouvě zpracovávala  CA Panda Travel s.r.o. v souladu se zákonem č.101/2000Sb.Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání.Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CA Panda Travel s.r.o. a dále osobám ,které jsou oprávněny služby CA nabízet  a poskytovat.Dále prohlašuji,že jsem zmocněn  a podpisem této smlouvy uděluji souhlas  ve smyslu § 5 odst.2 zák.č.101/2000Sb.,rovněž všech uvedených na této smlouvě.

Všeobecné podmínky platné od 1.4.2018